Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от Закона за съдебната власт поощри Радослава Симеонова Цекова – съдия в Окръжен съд – Враца, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“, и с парична награда в размер на 1000 лв. за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Предложение за наградата е направено от Веселка Цокова Иванова – и. ф. административен ръководител – председател на Окръжен съд – Враца, като са посочени дългогодишния й съдийски стаж, богат професионален опит, отличната й организация при администрирането на делата, и по отношение спазването на процесуалните срокове, както и нейния принос за реформиране на съдебната дейност и укрепване на авторитета на съда.

Предложение за поощряване на съдия Цекова е внесено и от Драгомир Кояджиков, Боян Новански и Вероника Имова – членове на ВСС, за високо професионалното изпълнение на служебните задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове и във връзка с навършване на 65-годишна възраст.

Колегията освободи на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ Радослава Симеонова Цекова от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Враца, считано от 09.07.2020 г.