ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

МИГ ЛУКОВИТ – РОМАН

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020

            МИГ Луковит – Роман кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 19 – ОПРЧР – СЗУ Предоставяне на социални и здравни услуги в общността от стратегията за ВОМР на МИГ Луковит – Роман, посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001 -2.091 МИГ Луковит – Роман – „Предоставяне на социални и здравни услуги в общността в общините Луковит и Роман“.

Целта на процедурата за безвъзмездна финансова помощ е:

Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и хора над 65 г. възраст чрез осигуряване на достъпни интегрирани социални и здравни услуги.

Процедурата ще допринесе за по-качествен живот на възрастните хора, нуждаещи се от постоянно обслужване в ежедневието си, и на хората с увреждания чрез осигуряване на подкрепящи и интегрирани социални и здравни услуги в общността и в домашна среда. Услугите следва да са ориентирани към самия потребител и към неговите променящи се социални и здравни потребности.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез приноса на ОПРЧР 2014 – 2020 за Водено от общностите местно развитие.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Инвестиционен приоритет № 3: „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес”, Специфична цел 1: Подобряване достъпа на хора с увреждания и хора над 65 год. възраст в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване  и здравеопазване, на ОПРЧР 2014 – 2020.

Проектите ще се изпълняват на територията на общините Луковит и Роман.

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:

  1. Предоставяне на подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги в общността или в домашна среда за възрастни хора (включително самотноживеещи хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване) и за хора с увреждания

 

  1. Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, в т.ч. чрез целеви действия, насочени към хора с увреждания; хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване и възрастни в риск

 

  1. Местни социални дейности за социално включване.

Дейностите трябва да се осъществяват чрез прилагане на индивидуален подход, отчитащ потребностите на отделните хора, от една страна, и съобразяване със спецификите и нуждите на територията и населените места, в които ще се извършват дейностите, от друга.

За дейностите и услугите, които ще получат подкрепа в проектните предложения бенефициентите задължително трябва да осигурят устойчивост от минимум 3 месеца след приключване на проектните дейности.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 342 265 лв.

  • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева
  • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 200 000 лева

 

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://umis2020.government.bg и интернет страницата на МИГ  Луковит – Роман  www.mig-lr.eu.

 

Краен срок за кандидатстване: 30.04.2020 г., 16:30 часа.

 

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.