Съвременният STEAM подход в образованието е подобен на научния подход, по който Леонардо е изучавал света.

Той го прави чрез формулиране на хипотези, доказвани с множество научни опити. Г-жа Калина Николова и нейните ученици от Xг клас представиха същия подход при изследване на физични закони в природата в своя проектната задача, която учителката постави в началото на учебната година. Учениците имаха три месеца, през които в екипи да формулират свой научен въпрос, да направят опити по поставената тема и ги опишат на английски език.

Мотивът на г-жа Николова е учениците да работят по метода „учене чрез правене“ – изработвайки сами прототипите и правейки опитите, да осмислят етапите, през които са преминали при изпълнението на задачата си и, не на последно място, когато подготвят описанието на експериментите си, да развиват уменията си по английски език.

В представянето на ученическите екипи бяха засегнати теми като принципи на летенето, доказване на кинетична и потенциална енергия, гравитационно ускорение, електромагнитни сили, принцип на работа на ветрогенераторите, фази на луната, както и приносът на Леонардо за въвеждане на линейната перспектива и триизмерния ефект в изобразителното изкуство.

Задачите, които г-жа Kалина Николова създаде за своите ученици, са в унисон с целите на проект Еразъм „Пълен STR^5EAM напред“ за създаване у младежите на интерес към науката и откривателството.
На събитието бяха поканени и родителите.