Дирекцията на Природен парк “Врачански Балкан” съвместно с Национално ловно – рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“ и Ловно-рибарско дружество Враца ще изграждат на съоръжение за доотглеждане и разселване за елени лопатари „МЪТНИЦА“ на територията на Защитена зона 33, по Директива на Европейския съвет, относно опазване на дивите птици, съобщават от Дирекцията.

Във връзка с това, Дирекция Природен парк “Врачански Балкан” обявява покана за избор на подизпънител, избор на изпълнител за извършване на строителство: “СМР по нова инфраструктура за лешоядни птици – площадки за подхранване и изкуствени гнезда, и елени лопатари – съоръжения за доотглеждане и разселване“ по проект ИСУН „Подобряване природозащитното състояние на черния лешояд (Aegypius monachus).

Проектът ще се реализира чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида, по договор с бенефициент Национално ловно – рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“ и ще бъде финансиран по oперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

генерал агрохимикали