Общинският съвет в Монтана  прие Наредба за реда и условията за отпускане на финансова помощ за закупуване на първо жилище от млади семейства на територията на Община Монтана.

По силата й ще бъдат подкрепяни с еднократна помощ в размер до 3% от стойността на жилището, но не повече от 2 000 лв. млади семейства. Съпрузите трябва да са на възраст от 18 до 35 години, включително, да са с постоянен или настоящ адрес в Община Монтана, като поне единият от тях е регистриран тук преди не по-малко от три години. Друг критерий, на който трябва да отговарят кандидатите е липса на задължения към държавния бюджет.