С Решение на Министерския съвет №144/10.03.2022г. е предоставена временна закрила на разселени лица от Украйна. Украинските граждани, които се ползват от временна закрила могат да ползват услугите на Агенцията за социално подпомагане.

Към момента в област Враца пребивават 181 бр. украински граждани, от които на 99 бр. са издадени удостоверения за временна закрила.

Лицата могат да подават заявления-декларации в дирекция „Социално подпомагане“ по местопребиваване, за преценка на правото им на подпомагане с:

– еднократна социална помощ;
– еднократна социална помощ за издаване на лична карта;
– месечна социална помощ.
– целева помощ за отопление по реда на Наредба РД-07-5/16.05.2008г. (период на
подаване от 01.07.2022г. до 31.10.2022г.)

Към настоящия момент на лицата, ползващи се от временна закрила може да бъде отпусната еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, която е до 375,00лв., като заявлението-декларация следва да бъде попълнено на български език и към него да се представят за справка следните документи:

– регистрационна карта на чужденец, на когото е предоставена временна закрила;
– документ за самоличност от Украйна;
– адресна карта на чужденец.

До момента в ДСП – Враца 11 бр. украински граждани са подали заявления-декларации за отпускане на еднократна помощ.

В ДСП – Мездра заявления- декларации за отпускане на еднократна помощ са подали 3 бр. украински граждани, в ДСП – Бяла Слатина, ДСП – Козлодуй и ДСП – Оряхово по 1 бр. украински гражданин. Заявленията-декларации са в процес на обработка.

За ползване на права по Закона за хора с увреждания от украински граждани, на които е издадена регистрационна карта за временна закрила следва да представят в дирекции „Социално подпомагане“ медицински протокол от ЛКК или ЕР на ТЕЛК/НЕЛК, издадени от българските органи по медицинска експертиза.

Украинските граждани с предоставена временна закрила могат да бъдат насочвани в подходящи социални услуги като: Кризисни центрове, Дневни центрове, Центрове за социална рехабилитация и интеграция, Центрове за обществена подкрепа, Звено „Майка и бебе“, Домове за стари хора.