Учители на ППМГ “Акад. Иван Ценов” се включиха в тридневно изнесено обучение по програма „STEM & STEAM & STREAM образование“.

То беше организирано в два модула.

Модул 1 – “STEM образованието – възможно и забавно“ разгръща методически похвати, които са насочени към смяната на фокуса в обучението от преподаване на знания към овладяване на ключови компетентности и развитието на способности да се решават проблеми като основна характеристика на компетентностния подход. Така участниците получиха практически насоки с акцент върху ученето чрез преживяване (опит), груповото общуване, гъвкаво прилагане на интерактивните методи и техники на обучение, разкрепостеност, творчество и новаторство. Та ка се цели промяна поведението на ученика вследствие на практическото прилагане на изводите, направени от анализа на неговия личен опит и желания. Цели се и да се обучат учениците в групите как да изучават нов учебен предмет “STEМ интеграция“ с възможности за тримерни уроци (преподават трима или четирима учители едновременно с партньорството на учениците).

Модул 2 – “STEAM – наука, технология, инженерство, изкуство и математика” изгражда цялостна концепция от взаимно допълващи се компоненти на модернизиране на образователната среда и технологиите, учебното съдържание, методите на преподаване и организацията и управлението на училищните процеси и надгражда Модул 1. Добавят се слоеве към СТЕМ образованието като се комбинират изкуствата и четенето със STEM обучението за изграждане на творчески и любопитни личности, изобретателни и с предприемачески умения. „Аrt“ терапията в сложните и трудни науки от природоматематическия цикъл позволява на учителите да използват обучение, базирано на проекти, което съчетава всяка от петте дисциплини и насърчава учебна среда, в която всички ученици могат да се включат и да дадат своя принос.

Така учителите намират нов подход в преподаването чрез интегрирането на редица предмети, фокусирани върху изкуството.

Да се включват социалните науки, свободните изкуства, музиката и физически изкуства при изучаването на СТЕМ учебно съдържание.