През м. август г-жа Веселка Вълова, г-жа Наталия Василева и г-жа Калина Николова представиха ППМГ „Акад. Иван Ценов” в структурен курс по Програма Еразъм+, КД1 на тема „Как ефективното управление на класната стая може да доведе до подобряване успеваемостта на учениците, намаляване ранното отпадане от училище и позитивна среда на общуване”. Курсът се проведе в Осло, Норвегия с участието на учители от училища в различни европейски държави.

Целта на курса беше да се определят основните предизвикателства на учебния процес и да се установявят методи за управлението му чрез представяне на алтернативни на традиционните подходи на работа с учениците. Участниците разискваха въпроси като дали съвременните ученици са по-различни от техните предшественици преди десетилетия и какви са причините за това, търсиха къде се корени излишния стрес в учебния процес, защо при някои ученици се наблюдава намален интерес към усвояване на знания, дали тези процеси са присъщи на днешното време или те имат прецеденти и при поколенията преди настоящите.

Колегите от образователните институции, участвали в курса, дискутираха по темите и споделиха своя опит в управлението на учебния процес. Лекторът на обучението направи обзор на теории и теоретици, които се занимават с проучвания по темата, и представи техни практически насоки, които могат да се прилагат в училищния живот ежедневно.

Курсът беше структуриран в модули, които покриха теми като прилагане на образователни игри като инструмент за ефективно управление на учебния процес, дисциплината – правила и стратегии, указване на съдействие на ученици, които проявяват неподходящо за училище поведение за подобряване на академичните им постижения и тяхната увереност в собствените способности, стратегии за управление на учебния процес, използване на извънкласни дейности за повишаване резултатността на ученето.

В резултати от преминатото обучение участниците придобиха идеи как в случай на необходимост да подобрят климата в класната стая. Наред с това те имаха възможност да се запознаят с образователната система в държави като Полша, Испания и Румъния, както и да разширят общата си култура във връзка с историята и културата на Норвегия, домакин на курса.

Впечатление у тях породи повсеместното въвеждане на електрически превозни средства в скандинавската държава, усещането за здравословен начин на живот с ниски нива на тютюнопушене и широко застъпване на спорта.

Участниците разшириха знанията си за живота на викингите, полярните изследователски експедиции и приносът на личности като Фритьоф Нансен за облекчаване живот на бежанците в началото на XXв. и в частност неговото отношение към българите, бежанци от Одринска Тракия.

Участието в квалификационния курс се финансира по проект 2019-1-BG01-KA101-061547 по Програма Еразъм+ на Европейската комисия, по който ППМГ „Акад. Иван Ценов” е бенефициент.