На 17 и 18 юни в Младежки еко лагер с. Очин дол, Община Мездра, се проведе информационна кампания за ученици от 8 до 12 клас от Средно училище “Васил Левски”- Роман.

Експерти от Природен парк “Врачански Балкан” представиха защитените зони от Европейската екологична мрежа Натура 2000.

В заниманието взеха участие 30 деца и 4 учители. Това е второто от серията прояви по време на които, чрез игри и интерактивни занимания децата се запознават с целите и възможностите на Натура 2000 в България.

Образователният уикенд започна с презентация за защитените зони в Община Роман. Чрез интерактивни игри учениците научиха повече за местообитанията и видовете опазвани от Натура 2000.

Слънчевото време позволи на децата да преминат и кръговия маршрут Наследствена пътека – Очин дол и да видят интересни видове растения и животни, като жълтокоремна бумка, тритон, жълт равнец, комароцветна орхидея и др.

В програмата беше включено и посещение на комплекс „Дядо Йоцо гледа“. В края на заниманията всички участници получиха информационни материали и сувенири.

Инициативата се организира в рамките на проект “Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област с административен център Враца“ изпълняван от Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 и е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.