На 01.04.2021 г. от 11:00 часа ще се проведе тест на интегрираната към Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО) локална система за оповестяване на АЕЦ „Козлодуй”,

в изпълнение на чл. 37, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за функциониране на НСРПО, на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, приета с ПМС № 48 от 01.03.2012 г., обнародвана в Държавен вестник бр. 20 от 09.03.2012 г.

Тестът ще се проведе чрез задействане на крайните акустични устройства (сирени) в 30 километровата зона на неотложни защитни мерки на АЕЦ „Козлодуй”, със сигнали, определени в чл. 18 и чл. 19 от Наредбата.