На основание чл. 21, ал. 1, т.10 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1 от Закона за общинския дълг, във връзка с предложение на Кмета на Община Враца относно поемане на дълг, направено по реда на Закона за общинския дълг и при мотиви, изложени в Предложението

РЕШИ:

Община Враца да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел обезпечаване на неверифицирани разходи, за реализация на проект: „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на административни сгради (Ремонт и обновяване на административна сграда на Община Враца).”, част от процедурата „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Враца”.

Това стана ясно по време на днешното заседание на ОбС-Враца.

генерал агрохимикали

Договорът се сключва при следните основни параметри:

1.1. Размерът на необходимия финансов ресурс е 676 878 лева (шестстотин седемдесет и шест хиляди осемстотин седемдесет и осем лева).
1.2. Максимален размер на дълга – 676 878 лева (шестстотин седемдесет и шест хиляди осемстотин седемдесет и осем лева);
1.3. Валута на дълга – лева.
1.4. Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
1.5. Условия за погасяване:
1.5.1. Срок на погасяване – 25.11.2031 г.;
1.5.2. Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства.
1.6. Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %.
1.7. Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на „Фонд ФЛАГ“ ЕАД и Управляващата банка.
1.8. Начин на обезпечение на кредита:
1.8.1. Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Враца, по чл. 45, ал. 1, т.1, букви „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местна дейност, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т.1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Враца да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

Решението бе прието с 23 гласа „За“, 6 „Против“ и 4 „Въздържал се“.