Днес бе освободена от длъжност съдия от Окръжен съд – Враца Радослава Симеонова. Тя вече е навършила 65-годишна възраст и се пенсионира.

През дългогодишния си съдийски стаж във Врачанския окръжен съд тя е разглеждала предимно граждански и търговски дела.

Радослава Симеонова е завършила Юридическия факултет на СУ „Св.Климент Охридски“ през 1978 г. В периода февруари 1979 г. до април 1993 г. е работила извън органите на съдебната власт като юрисконсулт в ДСО „Водно стопанство“ – Враца, „Автокомбинат“ – Враца и „Товарен транспорт“- Враца. През 1993 г. е назначена за районен съдия в Районен съд – Враца, а през следващата година е преназначена за заместник председател в Районен съд – Враца.

От март 1999 г. до момента е съдия в Окръжен съд – Враца. В периода от октомври 2004 г. до декември 2009 г. е била назначена за заместник на административния ръководител на Окръжен съд – Враца.

Работата на съдия Симеонова се характеризира с отлична организация, както по отношение администрирането на делата, тяхното насрочване и разглеждане, така и по спазването на процесуалните срокове. Тя е отличен професионалист, който по време на целия си съдийски стаж показва стремеж към обогатяване на своите правни познания.

Доказана е като независим и безпристрастен магистрат, който умело отстоява позициите си и взема решения, като същевременно проявява толерантност към чуждото мнение. Като съдия се ползва с авторитет и уважение сред останалите съдии и съдебните служители.

Показателно за отличните й професионални качества е и това, че Радослава Симеонова е избрана от Общото събрание на Окръжен съд – Враца за съдия- наставник на младшите съдии при въвеждането на този институт през 2006 г., като тези
функции е изпълнявала до 2018 г.

При изпълнение на своите задължения, като наставник, съдия Симеонова е показала изключителна отговорност при наблюдаването и подпомагането на професионалното развитие и социалното адаптиране на младшите съдии.

Най-висока оценка за дългогодишния й труд постави Съдийската колегия към Висшия съдебен съвет, като на 26 юни 2020 г. поощри Радослава Симеонова с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“ и с парична награда в размер на 1000 лв.

Отличието е за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.