Във връзка с изискванията на чл. 19 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мездра,

Община Мездра напомня на собствениците на недвижими имоти, ползватели, концесионери и лица, на които имотът е представен за управление,

че в срок до 31 декември 2021 г. са длъжни да подадат декларация в Община Мездра за определяне на годишния размер за 2022 г. на такса битови отпадъци в частите за услугите „сметосъбиране и сметоизвозване” и за „обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения” според количеството, в зависимост от броя и вида на съдовете за изхвърляне на битови отпадъци.

За придобитите през годината имоти декларацията се подава в двумесечен срок от датата на придобиването им.

В декларацията се посочва вида и броя на съдовете за изхвърляне на битови отпадъци, които ще се използват през годината, съобразно обявената честота за извозване на битовите отпадъци.

Когато данъчно задължено лице не е подало декларация в срок, декларирало е по-малко от необходимия брой от съответния вид съдове за битови отпадъци или не изхвърля битовите отпадъци в определените за целта съдове, то заплаща годишната такса върху данъчната оценка по чл. 20 и чл. 21 от Закона за местните данъци и такси. От размера на дължимата годишна такса се приспада платената част, като върху разликата се дължат лихви, съгласно сроковете за плащане.

Допълнителна информация може да получите в стая 306 и в стая 309 на Община Мездра (гр. Мездра, ул. „Христо Ботев“ №27) или на тел. 0882 051 814 и 0886 500 115.