Кметът на Община Оряхово Росен Добрев подписа важен договор за населението и облика на града. 

Община Оряхово е първата такава в страната с Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма за морско дело и рибарство 2014-2020 по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-1.024 “Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“, мярка 1.8. „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“, сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“ за Проект „Изграждане на лодкостоянка на брега на река Дунав, град Оряхово, квартал №16“.