Наблюдение на качеството на атмосферния въздух (КАВ) във Враца се осъществява от автоматична измервателна станция (АИС) „ЖП Гара“ на Регионална лаборатория – Враца към Изпълнителна агенция по околна среда.

Следят се следните показатели: серен диоксид, въглероден оксид, фини прахови частици ФПЧ10, азотни оксиди (азотен оксид и азотен диоксид) и озон.

За периода 01.01.2020 г.-31.12.2020 г. са регистрирани 23 превишения (20 броя от тях са регистрирани през отоплителния период януари – март) на средноденонощната норма по показателя ФПЧ10.

За периода 01.01.2021 г.- 31.12.2021 г. са регистрирани 12 броя превишения (9 броя от тях са регистрирани през отоплителните периоди – 7 през януари-март и 2 през ноември) на средноденонощната норма по показателя ФПЧ10.

През 2021 г. за втора поредна година, както и през 2020 г., броят на регистрираните превишения на средноденонощна норма по показателя ФПЧ10 са под нормативно установения допустим брой от 35 превишения годишно.

Данни на средномесечни стойности за 2021 г. по показателя ФПЧ10 и средногодишна концентрация по показателя е 22,10 µg/m3, което е по-малко от нормативно установените 40 µg/m3:

За останалите контролирани показатели – серен диоксид, въглероден оксид, азотни оксиди (азотен оксид и азотен диоксид) и озон, през 2020 г. и 2021 г., от АИС „ЖП Гара“ Враца няма установено нито едно нарушение на нормите.