Вчера, 05.10.2023 г., се състоя Държавна приемателна комисия, с която официално бе открита новата компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък за нуждите на община Козлодуй.

Изпълнението на обекта е част от мащабния регионален проект „Изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталации за компостиране, в рамките на Регионалната система за управление на отпадъците в Регион Оряхово.” Това е един от най-големите европейски проекти, реализирани на територията на община Козлодуй, на стойност над 13 милиона лева, от които 10 милиона от Европейския съюз.

Проектът се осъществява в рамките на АДБФП BG16M1OP002-2.002-0011-C01, сключен между Министерство на околната среда и водите и Общините от РСУО Оряхово – Оряхово, Козлодуй, Борован, Бяла Слатина, Кнежа, Мизия и Хайредин. Договорът е финансиран по процедура „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, Приоритетна ос 2 „Отпадъци”, на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”

За изграждане на компостиращата инсталация в община Козлодуй е сключен Договор за Инженеринг с фирма „Алфа холдинг” ДЗЗД на обща стойност 1 618 821.76 лв. без ДДС.

Изграждането на инсталацията е първа стъпка при реализирането на мащабния регионален проект в сферата на отпадъците, който включва общо три инсталации:
– Инсталация за предварително третиране на битови отпадъци, генерирани от общините от РСУО – Оряхово, с цел тяхното оползотворяване с капацитет 15 300 т. на година.
– Два броя инсталации за компостиране на разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци:
*Инсталация в община Козлодуй, с капацитет 4 300 т. на година, за нуждите на общината;
*Инсталация в община Оряхово за нуждите на останалите общини от РСУО – Оряхово, с капацитет 4 400 т. на година.

Изпълнението на проекта има за цел намаляване на количеството депонирани битови отпадъци, чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и за разделно събиране и рециклиране, чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци.