На 12.05.2022 г. областният управител Стефан Красимиров в качеството си на председател на Асоциацията по водоснабдяване и канализация /АВиК/ – Враца проведе заседание на Общото събрание на Асоциацията. В заседанието взеха участие кметове и зам.-кметове на осем от десетте общини в областта, които представляват 90.89 % от гласовете в Асоциацията: инж. Десислава Тодорова – кмет на община Борован, инж. Тихомир Трифонов – зам.-кмет на Община Бяла Слатина, инж. Цветан Стойчков – зам. кмет на Община Враца, Петьо Дахлев – зам. – кмет на Община Криводол, Иван Аспарухов – кмет на община Мездра, Венера Георгиева – представител на Община Мизия, Ивайло Иванов – зам.- кмет на Община Оряхово и Валери Ролански – кмет на община Роман.

Асоциацията по ВиК, в която участват държавата и общините от област Враца, осъществява управлението на ВиК системите на обособената територия на област Враца съгласно Закона за водите, като приема решение за сключване на договор с ВиК оператора за възлагане на дейностите по предоставянето на ВиК услугата и поддържането на ВиК системите и контролира изпълнението по договора, изработва и приема регионалния генерален план на ВиК системите и съоръженията, изработва и приема инвестиционна програма към регионалния генерален план на ВиК системите и съоръженията на обособената територия, съгласува бизнес плана на ВиК оператора и др.

Преди днешното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Враца, областният управител е съгласувал с министъра на регионалното развитие и благоустройството и с министъра на околната среда и водите позицията на държавата по въпросите от дневния ред и е получил мандат за представянето й. Позицията и мандатът на кметовете на общини пък са били определени с решения на общинските съвети.

В съответствие с дадените мандати на членовете му, Общото събрание на АВиК – Враца единодушно прие бюджета за 2022 г. и отчета за изпълнение на бюджета за 2021 г. Третата точка от предварително обявения дневен ред – отчет за дейността на АВиК за 2021 г. – не беше разгледана поради липса на необходимия кворум.

Съобразно Правилника за дейността на асоциациите по ВиК, всяка община – член на АВиК, трябва в двумесечен срок от приемане на бюджета на Асоциацията да преведе своята вноска, припомни Стефан Красимиров. Бюджетът на Асоциацията се формира от вноските на членовете й съобразно процентното съотношение на гласовете им, като там държавата има най-голям дял – 35%. Община Борован е с 1,99%, Община Бяла Слатина е с 8,56%, Община Враца е с 25,71%, община Козлодуй е с 7,37%, община Криводол е с 3.27%, Община Мездра е с 7,57%, Община Мизия е с 2,63%, Община Оряхово е с 4,00%, Община Роман е с 2,16 % и Община Хайредин е с 1,74%.

В края на заседанието членовете се обединиха около идеята да се проведе работна среща с представители на оператора „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца, на която дружеството да информира членовете на Асоциацията за предвидените инвестиции във ВиК инфраструктура в обособената територия на област Враца.

Областният управител уведоми представителите на общините, че очаква операторът „ВиК“ ООД – Враца да предостави изисканата от МОСВ информация за броя депозирани при него жалби относно количеството и качеството на питейната вода и канализационната услуга, прекъсване на водоподаването от водоснабдителната мрежа поради нарушено качество на питейната вода, поради недостатъчно количество вода във водоизточника и др.

С тази информация ще се допълни отчетът за дейността на АВиК – Враца за 2021 г. и след това ще бъде включен като точка от дневния ред за разглеждане и приемане на следващото заседание на Общото събрание на Асоциацията.