Първа работна среща за 2023 г. на областната координационна група за учене през целия живот бе свикана от областният управител Георги Митов.

Събитието бе организирано за заинтересованите страни, представители на институции и организации с ангажименти за изпълнение на политиките за учене през целия живот и за учене на възрастни. Срещата се проведе в изпълнение на новата работна програма за учене на възрастни, одобрена за периода 2022 – 2023 година.

В рамките на срещата бяха представени целите и структурата на Рамка на партньорско споразумение за насърчаване на ученето на възрастни, бе обсъден и пакета с документи, свързани с проекта на междупартньорско споразумение, споделените отговорности между заинтересованите страни за повишаване уменията на възрастните, както и проекта на Плана за действие.

Работната среща се осъществява по проект № 101051614 – IRPEAAL – ERASMUS-EDU-2021-AL-AGENDA-IBA „Изпълнение на обновените приоритети на Европейската програма за учене на възрастни“, финансиран с подкрепата на Програмата на Европейския съюз в областта на образованието и обучението, младежта и спорта „Еразъм +”.