Във връзка с изпълнението на Административен договор № РД50-119/ 03.04.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на Проект „Създаване на местна инициативна група и подготовка на стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на община Мездра“ по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., на 19 юли 2023 г. в гр. Мездра се проведе Учредително събрание на Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Местна инициативна група Мездра 2023”.
На учредителното събрание, което се състоя в Заседателната зала на Община Мездра, присъстваха 31 учредители – 3-ма представители на публичния сектор, 14 представители на стопанския сектор и 14 представители на нестопанския сектор.

По време на събранието беше представен подходът „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) през програмния период 2014-2020 г. и прилагането на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020 г. След проведените разисквания беше взето решение за принципно съгласие от страна на учредителите с подхода ВОМР и за предприемане на действия за осигуряване прилагането на подхода на територията на община Мездра.
С пълно единодушие учредителите решиха да бъде учредено СНЦ „Местна инициативна група Мездра 2023“ (съкратено: „МИГ Мездра 2023“) за осъществяване на общественополезна дейност. Сдружението има за цел да разработи, осигури капацитет и реализира Стратегия за прилагане на подхода ВОМР на територията на община Мездра.

Учредителите приеха Устав на „МИГ Мездра 2023“ и решиха Управителния съвет на Сдружението да се състои от 5-ма членове: Иван Аспарухов, кмет на община Мездра – представител на публичния сектор, Ива Вутова и Николай Панчев – представители на стопанския сектор, Моника Петкова и Елисавета Тодорова – представители на нестопанския сектор. Управителният съвет е с мандат от 5 години.
На своето първо заседание Управителният съвет (УС) избра за председател на СНЦ „МИГ Мездра 2023” Иван Аспарухов, за заместник-председател – Ива Вутова, а за протоколист на УС – Моника Петкова.
Учредителите решиха да не се определят имуществени вноски и годишен членски внос на членовете на Сдружението. При необходимост, Общото събрание може да вземе решение за определяне на членски внос по реда, предвиден в Устава на „МИГ Мездра 2023“.

Председателят на УС на „МИГ Мездра 2023“ беше упълномощен да подготви и внесе в законоустановения срок документите за регистрация на Сдружението в компетентния съд, както и в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност към Министерство на правосъдието.