Вчера, 29 август 2022 г., в малката зала на Община Козлодуй се проведе редовно присъствено заседание на Общински съвет Козлодуй.

Част от решенията, които общинските съветници гласуваха, включваха: Отчет за дейността на Общински съвет Козлодуй и на неговите комисии за периода 01.01.2022 – 30.06.2022 г.; Доклад за извършената работа на Общинско предприятие „Комунална дейност”, гр. Козлодуй за периода 01.01.2022 – 30.06.2022 г.; Членство на община Козлодуй в национално представителната организация за работодатели Съюз за стопанската инициатива.

За отчетния период 01.01.2022 – 30.06.2022 г., Общинският съвет е провел общо 7 открити заседания, от които: 5 редовни присъствени, 1 извънредно присъствено и 1 извънредно заседание, чрез видеоконференция. На своите заседания Общински съвет е гласувал общо 69 решения, от които е приел 67. За всяко заседание е изготвян протокол от главен експерт „Организация и дейности на Общински съвет” към Звено подпомагане дейността на ОбС.

Постоянните комисии са провели общо 44 редовни, открити, присъствени заседания. Комисиите са излезли с общо 201 становища по всички внесени за обсъждане предложения и докладни записки от кмета на общината, председателя на ОбС и общинските съветници.

За първото полугодие на 2022 г. от Общинско предприятие „Комунална дейност” са изпълнени 604 бр. курсове на сметосъбиращи и сметоизвозващи автомобили от община Козлодуй до РДНО – гр. Оряхово, и са транспортирани 32 71,76 тона битови отпадъци.

За същия период са издадени 22 бр. разрешителни за премахване на дървета, от които са изпълнени 19 бр. Възлагателните писма от Общината за санитарна сеч (подкастряне) на дървета и премахне на самонастанена дървесна и храстова растителност са 20 бр., от които са изпълнени 12 бр.

Общинските съветници дадоха съгласие Община Козлодуй да стане член в национално представителна организация на работодатели – Съюз за стопанска инициатива (ССИ).

Съюзът е учреден през 1989 г., като първото неправителствено сдружение на частните предприемачи в страната. Целта му е да обедини и подпомага дейността и развитието на частния бизнес. Основната идея на ССИ е да подпомага запазването и развитието на бизнеса, предприемачеството, създаване на предприятия и работни места и осъществява своите цели, като работи активно за социалния и икономически напредък на страната. Община Козлодуй би била активен член в Съюза за стопанска инициатива с възможност да защитава и подобрява бизнес средата на местно ниво, развитието и реализирането на иновации в сферата на науката, образованието, информационните и комуникационните технологии, киберсигурността, дигитализацията и др., съобразно потребностите на гражданите, работодателите и предприемачите.