Вчера, 25.01., в заседателната зала на Община Козлодуй се проведе първото редовно заседание за 2024 г. на Общински съвет – Козлодуй.

Заседанието откри председателят на Общински съвет, г-жа Светлана Плешоева, като преди да пристъпи към дневния ред, обяви освобождаването на досегашният заместник-председател на Общински съвет – Козлодуй, г-н Бойко Титрийски, поради подаването на заявление от негова страна в това му качество.
Г-жа Плешоева информира всички присъстващи, че в деловодството на Общински съвет е постъпило предложение от инж. Маринела Николова, кмет на община Козлодуй, с вх. 401-01-20/24.01.2024 г., относно Покана за свикване на общо събрание на дружеството „Регионална чистота – Оряхово” ООД. Предложението, съответно проекторешението, е неотложен въпрос по смисъла на чл. 50, ал. 2, т. 3 от Правилника на Общински съвет Козлодуй. На общото събрание на „Регионална чистота – Оряхово” ООД ще бъде избран нов изпълняващ длъжността управител на дружеството. С 11 гласа „за” и 5 гласа „против”, предложението бе прието.

Част от решенията, които общинските съветници гласуваха, включваха: Избор на заместник-председател на Общински съвет, Одобряване на партньорство на Община Козлодуй и делегиране право на кмета на общината да подпише споразумение за партньорство с Агенция за социално подпомагане и споразумение за средствата, предоставяни от републиканския Бюджет по проект „Повишаване на капацитета на служителите на Агенция за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила” – Компонент 1 за надграждане на дейностите по управление и предоставяне на „приемна грижа” на областно и национално ниво по програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., Даване на съгласие за сключване на нови договори за безвъзмездно ползване на недвижими имоти общинска собственост, находящи се в гр. Козлодуй, квартал „Янтра”.

На сесията бе приета и Годишна работна програма за 2024 г. на Общински съвет – Козлодуй.

Следващото заседание на Общинския съвет ще се проведе на 15.02.2024 г.