Вчера, 29.01.2024, в заседателната зала на Община Козлодуй се проведе публично обсъждане на Проекта на бюджета на Община Козлодуй за 2024 г.

Присъстваха председателят на Общински съвет, кметът на общината, директори на дирекции в общинска администрация, началници на отдели и граждани.

Обсъждането откри кметът, инж. Маринела Николова. Галина Христова, директор на ди-рекция „Финансово-стопански дейности”, представи проекта на общинския бюджет за 2024 г. Проектобюджетът е разработен съгласно нормативната уредба на Република България, в това число Закона за държавния бюджет за 2024 г., Закона за публичните финанси и Наредба № 17 на ОбС – Козлодуй, Закона за местните данъци и такси.

Предложението за Бюджета на Община Козлодуй за 2024 г. е в размер на 45 994 662 лв. по приходната и разходната част, делегирани от държавата дейности – 25 534 733 лв. и местни дейности – 20 459 929 лв.

И тази година приоритетите на общинския бюджет, финансирани с местни приходи включват:

Икономическо и социално развитие при запазване и подобряване качеството на живот на нейните граждани; Подобряване социалния статус на населението, чрез повишаване качеството на здравеопазването, образованието, квалификацията и жизнената среда на хората; Търсене на възможности за национално и европейско финансиране на проекти, които осигуряват увеличаване броя на социалните услуги, предоставяни в общината; Пълноценно участие на различни целеви групи в обществения живот на община Козлодуй; Подкрепа на дейности в детските градини и училища насочени към утвърждаване на националната култура и местните празници, обичаи и традиции; Провеждане на младежки политики с основна цел привличане на млади хора в общественополитическия живот в общината; Стимулиране на навлизането на информационни технологии и интерактивни методи в учебния процес; Постигане на добра координация между институциите; Доизграждане на спортната и културна инфраструктура; Подобряване на транспортната инфраструктура.

Голяма част от средствата в Капиталовата програма са предвидени за ремонт на улици, рехабилитация на улично осветление, ремонт на детски градини и междублокови пространства, авторски и строителни надзори на обекти, доставка и монтаж на осветителни тела за улично осветление за нуждите на селата на община Козлодуй.

Бюджет 2024 ще се гласува на предстоящата сесия на Общински съвет, която ще се проведе на 15 февруари 2024 година.