Кметът на община Мездра издаде заповед за изменение на адресите и местоположението на четири избирателни секции в гр. Мездра

З А П О В Е Д

гр. Мездра, № 578/ 05.08.2022 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 3, ал. 5 и ал. 6 от Изборния Кодекс и във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание на 2 октомври 2022 г., насрочени с Указ №213 на Президента на Република България от 01.08.2022 г. (обн. ДВ, бр. 61 от 02.08.2022 г.),

И З М Е Н Я М

адреса и местоположението на избирателните секции, както следва:

  • СЕКЦИЯ №062700009, находяща се в гр. Мездра, ул. „Янко Сакъзов” №19 – Младежки дом, ще бъде изместена в гр. Мездра, ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, етаж I, стая №11;
  • СЕКЦИЯ №062700010, находяща се в гр. Мездра, ул. „Янко Сакъзов” №19 – Младежки дом, ще бъде изместена в гр. Мездра, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, етаж I, стая №14;
  • СЕКЦИЯ №062700013, находяща се в гр. Мездра, ул. „Христо Ботев” №93А – първи етаж от двуетажна сграда – търговски обект, ще бъде изместена в гр. Мездра, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Зала за занимания по интереси, находяща се в двора на училището, етаж I, стая №1;
  • СЕКЦИЯ №062700014, находяща се в гр. Мездра, ул. „Христо Ботев” №93А – първи етаж от двуетажна сграда – търговски обект, ще бъде изместена в гр. Мездра, ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, Зала за занимания по интереси, находяща се в двора на училището, етаж I, стая №2.

Заповедта да бъде обявена публично чрез средствата за масово осведомяване, на интернет страницата на Община Мездра и на информационните табла, да бъде публикувана в един местен вестник и в местни и регионални медии и да се сведе до знанието на РИК – Враца.

Препис от заповедта да се сведе за сведение до знанието на всички заинтересовани страни.