Успешно приключи международният младежки обмен, който се проведе в началото на месец септември в Кранево, организиран от сдружение „Арт Уей“, с участието на млади хора от Козлодуй.

Разработените дейности по проекта предоставиха възможности за формиране на екологична култура сред младото поколение и изграждане на съвременен тип Eкомислене и Eкоповедение, адекватни на измененията в климатичните условия и стилът на живот, както да дискутират техните специфични проблеми и възможности за тяхното преодоляване, да създадат нови контакти.

Основните резултати бяха свързани с постепенно повлияване върху виждането на живота им, така че да оставят след себе си един по-зелен отпечатък.

Всички участници в проекта демонстрираха инициативност и мотивирана гражданска позиция, при решаване на проблемите с основните причинители на замърсяванията на местно ниво.

Задачата на обучението беше повишаване критичното отношение на младите хора към проблемите на околната среда и въглеродният отпечатък, който всички ние оставяме.

В проекта се включиха младежи и девойки от България, Северна Македония, Румъния и Турция и преминаха през седемдневен младежки обмен. В края на обучението гостите от балканските държави посетиха Общинската администрация в Балчик и Исторически музей – Балчик, както и други исторически и културни средища, и паметници в региона.

Проект „Зелена точка“ №2023-1-BG01-KA152-YOU-000114280 е реализиран с финансовата подкрепа на програма „Еразъм+“.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.