Общинският съвет (ОбС) прие бюджета на Община Мездра за 2022 г. Решението беше взето на априлската сесия с 16 гласа „за“, 4 „против“ и 1 „въздържал се“ от присъстващите в залата 21 съветници.

Финансовата рамка на Бюджет 2022 е 29 944 050 лв., което е с около 6,7 млн. лв. повече от миналогодишния бюджет и с близо 11 млн. лв. повече от този за 2020 г. За финансиране на делегираните от държавата дейности са планирани средства в размер на 16 094  407 лв., а очакваните местни приходи са в размер на 13 849 643 лв., в т. ч. 1 562 000 лв. данъчни приходи, 4 763 701 лв. неданъчни приходи и 3 935 514 лв. операции с финансови активи и пасиви. По отношение на собствените приходи прогнозата е направена при непроменени данъчни ставки спрямо 2021 г. на местните данъци и такси. Държавният трансфер за местни дейности е в размер 3 560 400 лв., в т. ч. 1 836 100 лв. изравнителна субсидия, 1 482 100 лв. целева субсидия за капиталови разходи и 242 200 лв. за зимно поддържане на пътищата и снегопочистване.

В разходната част на бюджета са заложени 142 318 лв. за дофинансиране на държавни дейности със средства от собствени приходи, в т. ч. над 100 хил. лв. в сферите на образованието, културата, социалното осигуряване и грижи. Инвестиционната програма е в размер на 5 319 081 лв., което е с близо 3,4 млн. лв. повече от миналогодишната и с над 4 млн. лв. повече от тази за 2020 г.

„Гласуваме един бюджет, който подхожда на нашата община – с един сериозен размер от близо 30 млн. лв., каза при представянето на Бюджет 2022 кметът Иван Аспарухов. Огромна част от него е формирана от местни приходи, което е изключително благоприятно от гледна точка на стабилността на бюджета. За което съществен дял има подобрената значително събираемост на местните данъци и такси.

Стремили сме се да удовлетворим в огромна степен желанията на кметовете на населени места относно включване в капиталовата програма на заявените от тях обекти, както и на средствата, предвидени за поддържане на обществените територии и за реализиране на допълнителни прояви и обекти. Осигурили сме също необходимите средства за нормалното функциониране на социалната сфера, образованието, културата и др.

Другото важно нещо е, каза в заключение Аспарухов, че работим в обстановка, в която нямаме достъп до средства от Националния план за възстановяване и устойчивост и от европейските програми и проекти в новия програмен период 2021-2027 г., които все още не са стартирали.“

ОбС определи нов размер на основните трудови възнаграждения на кмета на община Мездра и на кметовете на кметства, считано от 01.04.2022 г.

Приети бяха Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на общината за периода 2022-2025 г., Годишен доклад за 2021 г. за наблюдение изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Мездра за периода 2021-2027 г. и Отчет за дейността на „Екопроект“ – ООД Враца за първо тримесечие на т. г.

Определени бяха представителите на Община Мездра и как да гласуват по точките от дневния ред на предстоящите през м. май общи събрания на „Екопроект“ ООД – Враца и на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца.

ОбС реши да бъдат удостоени с най-високото отличие на Община Мездра – Званието „Почетен гражданин на община Мездра“, народният инструменталист о. з. полк. инж. Георги Димитров – дългогодишен читалищен самодеец, многократен участник и лауреат в Националния събор на българското народно творчество в Копривщица, който наскоро ще чества своята 90-годинишнина, и Валентин Вълчев – дългогодишен читалищен деец и самодеец, председател на НЧ „Просвета 1925“ – гр. Мездра и бивш началник на отдел „Култура“ в Община Мездра.