През 2021 година в община Бяла Слатина се разкрива нова социална услуга – „Асистентска подкрепа“ като държавна делегирана дейност. Услугата ще се предоставя на 83 лица от 28 асистента, информират от общината.

Съгласно чл.93 от Закона за социалните услуги „Асистентска подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент за: самообслужване; движение и придвижване; промяна и поддържане на позицията на тялото; изпълнение на ежедневни и домакински дейности; комуникация.

Асистентската подкрепа се предоставя за лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност; деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Включването на лицата в социалната услуга „Асистентска подкрепа“ ще се извършва чрез изготвянето на предварителна оценка на потребностите от социални услуги.

Кандидатите за ползване на социалната услуга е необходимо подават заявление по образец (приложение №1) до кмета на общината в Общински център за услуги и информация на гражданите, партер в сградата на общинска администрация (гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ №68).

След извършен подбор, първоначално ще бъдат включени 83 лица /кандидат-потребители/, а останалите кандидати ще бъдат включени в Регистър на чакащите.

  При подаване на заявлението кандидат-потребителят или неговият законен представител декларират, че:

Посочените в заявлението обстоятелства отговарят на фактическата обстановка;

Не ползва социална услуга „личен асистент”, „социален асистент” или „домашен помощник” по други национални програми или по програми, финансирани от други източници или по друг ред (в случай, че ползва към момента на подаването – лицето вписва данни за срока на услугата, по която е потребител);

Е информиран/а, че за включването в услугата е необходимо да му бъде изготвена предварителна оценка на потребностите от социални услуги.

Е съгласен/на да допусне в дома си хора, с които не е в родствени отношения.

Към заявлението се прилагат следните документи:

Документ за самоличност (за справка);

Копие от експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК (ако има такова, с определена чужда помощ);

Копие от медицински протокол на лекарска консултативна комисия (ако има такъв);

Медицинско удостоверение от личния лекар за общо здравословно състояние;

Копие на документ за настойничество/попечителство;

Декларация за съгласие за предоставяне и ползване на лични данни – образец (Приложение №2)

Асистентската подкрепа през 2021 година ще се предоставя почасово в съответствие с индивидуалните потребности на потребителите.

Лицата, които ще ползват асистентска подкрепа през 2021 година не заплащат такса.

Лицата, които желаят да бъдат назначени като асистенти подават заявление по образец (приложение №1А) в Общинска администрация, считано от 04.01.2021 г.

Към заявлението се прилагат следните документи:

Документ за самоличност (за справка);

Автобиография по образец (Приложение №2);

Копие на документ за завършено образование;

Копия от документи за допълнителна квалификация (удостоверения, сертификати за преминати обучения и др. (при наличието на такива);

Копие на трудова книжка, служебна книжка или друг документ, удостоверяващ професионалния опит по изпълнение на подобни дейности (ако кандидатът е описал такъв в автобиографията си и това му носи предимство);

Декларация за обработка на личните данни на кандидата по образец (Приложение № 3);

Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства, по образец  (Приложение № 4);

Декларация по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда (Приложение № 5);

Декларация от лицето, че не е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване (Приложение № 6).

За асистенти могат  да кандидатстват лица в трудоспособна възраст или лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване и са безработни лица. Всеки асистент ще предоставя услуга на повече от едно лице.

За повече информация относно социалната услуга може да се свържете на телефон: 0915/882 142 или на място в сградата на Общинска администрация на адрес: гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” №68.

СЕБН