Зимният сезон временно спира изграждането на подземни мрежи

С цел осигуряване на безопасни условия за движение на моторните превозни средства и гражданите, за периода от 1 декември 2020 година до 31 март 2021 година временно се преустановяват:

строителството на подземни мрежи и съоръжения; разкопаването на улични, тротоарни настилки и междублокови пространства;

Изключение се допуска при:

Повреди и аварии на съществуващите мрежи, като собственикът им или експлоатационното дружество са длъжни да уведомят местната администрация незабавно;

За обекти от национално или общинско значение, след изрично разрешение;

Стартиралите дейности към момента следва да бъдат завършени в срок до 7 декември 2020 година.

При неспазване на разпоредбите, нарушителите ще бъдат санкционирани по Наредбата за изграждане и възстановяване не елементите на техническата инфраструктура.