Днес, 30.04.2021 г., приключиха дейностите, включени в проект „Предоставяне на патронажна грижа на възрастни хора и лица с увреждания в община Козлодуй”.

Проектът беше сключен между Министерството на труда и социалната политика и Община Козлодуй, съгласно договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101-0150-C01/12.06.2020 г., финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”.

Изпълняваните дейности бяха: доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), които се извършваха от домашни прислужници, назначени на трудов договор.

Към приключването на проекта бяха назначени 13 домашни прислужници на пълно и непълно работно време, обслужващи 92 потребители (възрастни хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и възрастни в риск) на територията на цялата община.

Общата стойност на проекта бе 125 895,00 лв., от които 107 010,75 лв. европейско и 18 884,25 лв. национално съфинансиране.