Към 27.08.2020 г. по проекта „Предоставяне на патронажна грижа на възрастни хора и лица с увреждания в община Козлодуй” са назначени 13 домашни прислужници, назначени на пълно и непълно работно време, обслужващи 101 потребители (възрастни хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и възрастни в риск) на територията на цялата община.

През юни месец в община Козлодуй стартира изпълнението на дейностите, включени в проект „Предоставяне на патронажна грижа на възрастни хора и лица с увреждания в община Козлодуй”, съгласно договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101-0150-C01/12.06.2020 г., сключен между Министерството на труда и социалната политика и Община Козлодуй.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”.

Изпълняваните дейности са доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), които се извършват от домашни прислужници, назначени на трудов договор.

Проектът се реализира на територията на цялата страна и е със срок на изпълнение до 31.12.2020 г.