Община Оряхово подаде заявка за 35 бр. работни места за осигуряване на заетост по проекта в населените места от общината гр. Оряхово, с. Селановци, с. Остров, с. Галово, с. Лесковец и с. Горни Вадин,за изпълнение на дейности от комунално- битово обслужване благоустройство на населеното място, почистване на канали и канавки, поддръжка на общинска пътна мрежа. Метене, косене, събиране на треви,шума и отпадъци. Почистване на улични съоръжения. Извозване на отпадъци. Почистване на сняг и лед и опесъчаване през зимния период.

Заявката е в изпълнение на влезлите в сила промени по проект „Нова възможност за младежка заетост”, изпълняван от Агенция по заетостта, които ще увеличат възможностите за участие на пазара на труда на бизнеса и младите хора до 29 години.В проекта, финансиран чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, е добавена нова дейност – „Осигуряване на заетост на лица от целевата група на длъжности, попадащи в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас от НКПД 2011 г., за период до 9 месеца с осигурен ментор”. Така се разширява обхватът на заетост на младите хора, като се предоставя допълнителна подкрепа в работния процес. Възнаграждението на наетите младежи ще бъде в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година.Безвъзмездната финансова помощ по проект „Нова възможност за младежка заетост” е в размер на 148 259 833 лева.