Инвестицията в размер на 1,5 млн. лв. предвижда въвеждане на мерки за енергийна ефективност в двете многофамилни жилищни сгради с общо около 150 апартамента

Във връзка с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.003-0031-С01, сключен на 23.09.2022 г. между Община Мездра и Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 г., за изпълнение на Проект BG16RFOP001-2.003-0031 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в две многофамилни жилищни сгради в гр. Мездра“ по процедура за подбор на проекти BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” на ОПРР 2014-2020 г., Община Мездра проведе обществени поръчки за определяне на изпълнители на дейностите, предвидени в проекта.

За изпълнител на инженеринг (проектиране и строително-монтажни работи) за внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на ул. „Христо Ботев“ №72-74-76 (бл. Леденик 3) и на ул. „Св. Патриарх Евтимий №8 е определен „НСК София“ ЕООД – София, за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор – „Ведипема-М“ ДЗЗД – София, а за извършване на дейности за осигуряване на информация, публичност и визуализация – „Мега Комюникейшън“ ЕООД – Пловдив.

Предоставената безвъзмездна финансова помощ за реализирането на проекта е на обща стойност 1 499 530 лв. с ДДС.

Многофамилната жилищна сграда на ул. „Христо Ботев“ №72-74-76, (бл. „Леденик 3“) е панелна жилищна сграда, построена през 1980 г., с три входа – един вход с 8 надземни етажа и един полуподземен етаж и два входа със 7 надземни и един полуподземен етаж, в която има 74 самостоятелни жилища (апартаменти). Сградата е с разгъната застроена площ (РЗП) 4 802,31 кв. м и достига над 60% спестяване на първична енергия, съгласно приложените сертификати от енергийното обследване.

Многофамилната жилищна сграда на ул. „Св. Патриарх Евтимий“ №8 е панелна жилищна сграда, построена през 1977 г., с три входа с 8 надземни етажа и един полуподземен етаж, в която има 72 самостоятелни жилища (апартаменти). Сградата е с РЗП 5 967,86 кв. м и достига под 60% спестяване на първична енергия, съгласно приложените сертификати от енергийното обследване.

Допустими дейности, които могат да бъдат включени в техническите проекти, в зависимост от предвиденото в енергийното обследване, са:

• По външните сградни ограждащи елементи:
– подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.),
– топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.);
• По системите за поддържане на микроклимата:
– ремонт или подмяна на електрическата инсталация и изпълнение на енергоспестяващо осветление;
• Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и възстановяване на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването;
• Осигуряване на достъпна архитектурна среда в жилищната сграда до първото етажно ниво (нивото с асансьор).

Основната цел на дейностите, които ще бъдат реализирани при изпълнението на проектите, е повишаване на енергийната ефективност на двете многофамилни жилищни сгради – постигане най-малко на клас на енергопотребление „С“, както и намаляване на крайното енергийно потребление и на разходите за енергия, включително намаляване на емисиите на парникови газове.

Строително-монтажните работи ще започнат след изготвяне на техническите проекти от страна на изпълнителите, с времеви хоризонт за завършване – есента на тази година.