На 15.08.2023 г. в заседателната зала на хотел „Лева“, гр. Враца Областен Информационен център – Враца представи новия Интегриран териториален подход и прилагането му чрез инструмента интегрирани териториални инвестиции (ИТИ). В новата програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. с индикативен ресурс за СЗР от 52 107 774 лв. по приоритет 1 и 286 000 000 лв. по приоритет 2. Процедурата е финансово подкрепена от шест програми, като водеща програма е „Развитие на регионите“ (ПРР), останалите програми са „Развитие на човешките ресурси“, „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“, „Образование“, „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ и „Околна среда“. Всяка една от участващите програми е посочила в указанията допустимите кандидати, дейности и разходи. Бенефициенти могат да бъдат заинтересовани страни от градските и селски общини: държавни органи, областни администрации и общински власти; представителите на гражданското общество (неправителствени организации, организации на работодатели и на синдикати, фондации); предприятия, научната общност и др.

На срещата бяха разяснени функциите на мрежата от информационни центрове, като част от експертните звена на Регионалните съвети за развитие (РСР), при прилагането на подхода със звено медиация които в момента участват в подготовката за информационна стратегия и провеждат анкетно проучване сред бъдещи потенциални бенефициенти и звено публични консултации които са свързани със всички подадени концепции за ИТИ, преминали административно съответствие и допустимост ще бъдат публично обсъдени сред широката общественост, като мненията и коментарите от обсъжданията се представят в доклад на широкия състав на РСР, които след това има тежест за одобрението и отхвърлянето на дадена стратегия.

Управителят на ОИЦ-Враца представи примерни концепции и етапите по разработване, кандидатстване, одобрение и реализация на ИТИ. Кандидатстването с концепция за ИТИ е до 27.09.2023 г., 17:30 ч. чрез система ИСУН 2020 на следния линк: https://eumis2020.government.bg/bg/s/8d3ebf57-ff75-4ad5-afa1-5747f558ee98/Procedure/Info/fa6b3a4d-c93a-46f5-a98d-744b07bcfb8d

Пред медиите накрая беше представена и анкетата от звеното по медиация представлявано от експерта в ОИЦ – Враца, Станислав Тунов. Анкетата може да бъде попълнена тук до 31 август 2023 г. https://forms.gle/CDW742YHkDgHaEpJ6 ,

целта на анкетното проучване е да се създаде база данни с конкретни бенефициенти, които с отговорите на кратки въпроси да заявят своите намерения за включване в подхода ИТИ.

През програмния период 2021-2027 г. ще се насърчава ефективното използване на потенциала на регионите, базиран на местните специфики, чрез партньорства и сътрудничеството между различни заинтересовани страни на местно ниво. Този подход ще се реализира чрез инструмента ИТИ съобразно с приоритетите в Интегрирани териториални стратегии за развитие за шестте региона на планиране от ниво NUTS 2 (ИТСР). За повече информация за подхода ИТИ можете да се обърнете към Областен информационен център – Враца.