ОИЦ – Враца завърши Първи информационен цикъл от срещи по общините в област Враца. От 17 май до 3 юни експертите от офиса проведоха десет открити приемни на тема „Актуални процедури за 2021 година“.

Броят на посетителите наброяват над 200 човека, представители на местните администрации, граждани, младежи, земеделски стопани, представители на бизнеса и НПО. На приемната се предоставиха безплатно информационни материали издадени от ОИЦ – Враца с актуални новини по Оперативните програми и постигнатото в област Враца до момента.

На приемните експертите представиха актуални възможности по оперативните програми и мерките по Програма за развитие на селските райони, подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, където могат да разработват проекти за насърчаване въвеждането на нови технологии в производството; процедури за финансиране от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“, целта на процедурата е навременна и директна финансова подкрепа в максимално кратки срокове на българските компании за преодоляване на икономическите последствия от временните противоепидемични мерки и стабилност на работните места.

Общинските администрации от област Враца бяха запознати с процедурата: „Енергийна ефективност в сгради“, финансирана от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., чрез програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“, която им дава возможности да разработят проекти за обновяване на сгради и превръщането им в такива с близко до нулевото потребление на енергия.

Посетителите получиха информация за микрокредитиране от Фонда на фондовете, където могат да се възползват от ниско лихвени заеми за стартиране на бизнес.

За повече информация относно предстоящи процедури за европейско финансиране посетете най – близкия областен информационен център или обновения портал ИСУН 2020. https://eumis2020.government.bg/