Днес Екипът на ОИЦ – Враца представи пред медии втори брой на Бюлетин с добри практики на общински проекти, издаден по Проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център – Враца през периода 2019-2021 г.,“ договор за БФП № BG05SFOP001-4.004-0019-С01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Във втория брой са подбрани най-добрите и успешно изпълнени проекти на област Враца финансирани от Европейския съюз чрез оперативните програми от 2014-2021 г.

Чрез реализираните проекти са рехабилитирани пътища от междуселищната инфраструктура в областта, обновени площади на всички общински центрове, изградени множество детски площадки, изпълнени проекти със социална насоченост към хора с увреждания и социално слаби семейства и са обновени административните сгради.

В бюлетина са представени и две справки за напредъка на оперативните програми за област Враца, като

най- голям дял с 216 727 697 лв. е по ОП „Околна среда“ с изпълнението на проекти за ВиК мрежа, компостиращи инсталации и пречиствателни станции.

Втората справка е за договорените средства от програмен период 2014-2021 г. за всички общини от област Враца.

генерал агрохимикали

Най – много инвестиции са в областния център 323 801 004,18 лв., а най малки в община Хайредин 3 415 980,14 лв.

Чрез този бюлетин се цели да се покаже, до по широката общественост, важността и значението на Европейския съюз и ползите на българската общественост.

Община Мездра: 31 649 328.11 лв.

Община Роман: 12 419 051.33 лв.

Община Криводол: 17 302 360.83 лв.

Община Борован: 4 763 459.80 лв.

Община Бяла Слатина: 27 173 973.05 лв.

Община Мизия: 3 722 442.24 лв.

Община Оряхово: 17 453 770.00 лв.

Община Козлодуй: 28 276 197.80 лв.

Пред медиите екипът сподели за предстоящата обиколка по общини.

Ще бъдат проведени срещи на открито с изнесени приемни, спазвайки мерките на здравните власти, така всяко едно заинтересовано лице може да се информира с брошури за актулните процедури за финансиране по ПРСР, ОПРЧР и Норвежки Финансов Механизъм или да отправи своя въпрос директно към експертите на ОИЦ-Враца.

Обиколката ще стартира от община Криводол на 18 октомври,

а графикът за останалите срещи ще бъде обявен на портала www.eufunds.bg .