Общинският съвет (ОбС) прие Средносрочна бюджетна прогноза за местни дейности на Община Мездра за периода 2024-2026 г., Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за 2023-2024 г. и Прогноза за общинския дълг и разходите за лихви по него за периода 2024-2026 г.

Решението беше взето на мартенската сесия на местния парламент.

Приети бяха също Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на общината за периода 2023-2025 г. и Отчет на Програмата за опазване на околната среда на община Мездра за 2022 г.

ОбС даде разрешение за отдаване под наем чрез провеждане на конкурс и за сключване на договор за наем на общински недвижим имот – едноетажна масивна сграда за обществено хранене, включена в капитала на „МБАЛ Мездра“ ЕООД. Определеният срок на договора за наем е 10 години, а предметът на дейност – Център за работа с деца.

Във връзка с отправена покана за редовно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца, ОбС даде мандат на кмета Иван Аспарухов, в качеството му на представител на Община Мездра в Общото събрание, да представи в срок до 12 април позицията на Общината по точките, включени в дневния ред.

Местният парламент даде съгласие да се включи за продажба в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество за 2023 г. поземлен имот частна общинска собственост в с. Зверино и предостави три земеделски имота от Общинския поземлен фонд – два в землището на с. Моравица и един в землището на с. Игнатица, на собственици, установили границите на земеделските имоти в съществуващи стари реални граници.

С отделни решения съветниците подкрепиха изграждането на Фотоволтаични централи в землищата на селата Брусен, Игнатица, Горна и Долна Кремена.

По предложение на кметския наместник на с. Руска Бела Владимир Пенчев две безименни улици в селото бяха именувани на видни рускобелчани – детският писател, журналист и преводач Асен Босев (1913-1997 г.) и неговият по-малък брат Крум Босев (1920-2011 г.), дипломат и журналист, първият българин, „стъпил“ на Северния полюс.

ОбС реши да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на минималната работна заплата за страната – 780 лв., на самотно живеещия Йото Христов от с. Типченица за справяне с последствията от възникнал в дома му битов пожар.

Местният парламент възложи на кмета на общината да предприеме необходимите действия за извършване на текущ ремонт на покрива на детската градина в с. Оселна и даде съгласие за вземане решение за промяна вида на собствеността и обявяване на процедури за продажба на сградата на Здравния дом в с. Горна Кремена.

Относно искане, постъпило от Петко Карашлийски – председател на ФК Ботевъ – с. Брусен, за изграждане на мини футболно игрище с изкуствена настилка в селото, ОбС реши след приключване на процедурата за промяна на предназначението на земеделска земя, съгласно изготвен и одобрен в Министерство на земеделието Подробен устройствен план, предложението на вносителя да бъде разгледано и обсъдено за включване в Инвестиционната програма на Община Мездра.