Общинският съвет (ОбС) прие бюджета на Община Мездра за 2023 г. Решението беше взето на редовното месечно заседание на местния парламент със 17 гласа „за“, 1 „против“ и 3 „въздържал се“ от присъстващите в залата 21 съветници.

Финансовата рамка на Бюджет 2023 е 33 162 020 лв.. Това е с над 3,2 млн. лв. повече в сравнение с първоначалния размер на миналогодишния бюджет и с приблизително 10 млн. лв. повече от този за 2021 г.

За финансиране на делегираните от държавата дейности са планирани средства в размер на 19 418 506 лв. Очакваните приходи за местни дейности са в размер на 13 743 514 лв., в т. ч. 1 646 500 лв. данъчни приходи и 5 516 548 лв. неданъчни приходи.

“По отношение на собствените приходи бюджетната прогноза е разработена при непроменени данъчни ставки спрямо 2022 г. на местните данъци и такси”, подчерта при представянето на Бюджет 2023 кметът Иван Аспарухов.

Държавният трансфер за местни дейности е в размер 4 630 000 лв., в т. ч. обща изравнителна субсидия – 2 229 700 лв., целева субсидия за капиталови разходи – 2 157 800 лв. и зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища – 242 500 лв.

В разходната част на бюджета са заложени 359 766 лв. за дофинансиране със средства от собствени приходи на делегираните от държавата дейности, в т. ч. около 150 000 лв. в сферите на образованието, културата, социалното осигуряване и грижи. Със 150 000 лв. ще бъдат подпомогнати спортните клубове, с 35 000 лв. – читалищата, а с до 25 200 лв. – дейността на СНЦ „В помощ на животните в Мездра“. Над 50 хил. лв. ще бъдат заделени за ограничаване популацията на бездомните кучета.

Запазват се също размерите на еднократната финансова помощ на семействата при раждане на дете: 350 лв. за всяко първо, 300 лв. за всяко второ и 100 лв. за всяко трето родено дете.

Инвестиционната програма на Община Мездра за т. г. е в размер на 5 159 271 лв. В нея са включени повече от 90 обекта, една част от които вече са завършени, а изпълнението на други предстои да започне в най-скоро време.

ОбС прие Отчета за касовото изпълнение на Бюджет 2022 в уточнен годишен план по прихода и разхода в размер на 37 738 243 лв. и Отчета за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз (ЕС) за м. г.

Определен беше нов размер на основните трудови възнаграждения на кмета на община Мездра и на кметовете на кметства, считано от 01.08.2023 г.

Община Мездра получи разрешение да участва като партньор на Община Ефорие, окръг Констанца, Румъния в проектно предложение по Програмата на ЕС за трансгранично сътрудничество Interreg VI-A Румъния-България 2021-2027, Приоритет 2: По-зелен регион, Специфична цел 2.7. Подобряване на защитата и опазването на природата, биологичното разнообразие и екологосъобразната инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване.

Приети бяха нов Устав на „МБАЛ – Мездра“ ЕООД, Финансов отчет за второ тримесечие на 2023 г.. на общинската болница и Отчет за второ тримесечие на т. г. на „Екопроект“ ООД – Враца, в което търговско дружество Община Мездра има дялово участие.

Във връзка с постъпило заявление от управителя на „МБАЛ – Мездра“ ЕООД Светозар Луканов за закупуването на нов компютърен томограф (скенер) за нуждите на лечебното заведение, ОбС възложи на управителя на дружеството да проведе процедура по Закона за обществените поръчки за уточняване окончателната стойност на компютърния томограф, а делът на Община Мездра за неговото закупуване да бъде осигурен от различни приходоизточници, вкл. и капиталови.

ОбС откри публично оповестени правила за провеждане на конкурс за избор на управител и за възлагане управлението на „Мездра-Автотранспорт-2003“ ЕООД за срок от 3 години, откри процедура за провеждане на конкурса, утвърди проект на договор за възлагане управлението на общинското транспортно дружество и назначи комисия за организиране и провеждане на конкурса.

Местният парламент реши да бъде опусната еднократна финансова помощ в размер на 3 000 лв. на почетния гражданин на общината Георги Митев, необходими му за операция на колянна става.

Поради увеличения трафик на пътни превозни средства (ППС) във връзка с изграждането на скоростния път Мездра – Ботевград и увеличения риск за безопасността на движението, ОбС предлага на Областно пътно управление – Враца, скоростта на движение на ППС в населените места Горна Бешовица, Кален, Горна и Долна Кремена, Крета, Върбешница, Лик, Ребърково и Мездра да бъде намалена на 30 км/ч.
Във връзка със заявление от жители на община Мездра за ограничение на скоростта на камиони над 20 т., преминаващи през гр. Мездра и общината, ОбС възложи на кмета на община Мездра да изготви и направи предложение, както и да осигури взаимодействие с необходимите институции, агенции, министерства и ведомства, с цел поставяне на изкуствени неравности на пътното платно, сигнализирани с пътен знак „А-13“ на ул. „Св. св. Кирил и Методий“ в участъка от входа на гр. Мездра откъм гр. Роман, и поставяне на пътни знаци за забрана на скорост по-висока от 40 км/ч. в населените места, да разпореди направата на ясни маркировки за пешеходни пътеки, поставяне на съответните предупредителни знаци на кръстовищата и на местата за пресичане на пътното платно от пешеходци във въпросния участък и да направи предложение и съгласува с КАТ осигуряването на периодичен контрол за спазване на ограничението за скоростта във входно-изходния участък на гр. Мездра откъм гр. Роман.