Община Козлодуй обявява прием на документи за финансиране на двама студенти, записани редовно обучение за академичната учебна 2022/2023 година, съгласно Правилник за финансово подпомагане на студенти от община Козлодуй

Професионални направления и специалности, за които ще се осигурява финансиране чрез стипендии:
•    Направление „Здравни грижи”, Специалности: „Акушерка”, „Лекарски асистент” или „Медицинска сестра”;
•    Направление „Педагогика”, Специалности: „Педагогика на обучението по математика и информатика”; „Педагогика на обучението по математика, информатика и информационни технологии”; „Педагогика на обучението по химия и физика” или „Педагогика на обучението по български език и чужд (английски) език”.

Изисквания за кандидатстване:
•    Адресна регистрация по постоянен адрес в едно от населените места на територията на община Козлодуй (гр. Козлодуй, с. Хърлец, с. Гложене, с. Бутан, с. Крива бара) към датата на подаване на заявлението;
•    Приети са за академичната учебна 2022/2023 година, за обучение във висше учебно заведение, акредитирано от Националната агенция по оценяване и акредитация по обявените специалности/професионални направления;
•    Социално слаби студенти, с общ успех от Дипломата за средно образование – не по-нисък от 4,50, на които месечният доход на член от семейството да не надхвърля размера на установената за страната минимална работна заплата;
•    Студенти – сираци и полусираци, които имат общ успех от Дипломата за средно образование не по-нисък от 4,50.

Критерии за класиране:
•    Ако няколко кандидати едновременно отговарят на условията за финансиране, се класира този, който е с по-висок общ успех от Дипломата за завършено средно образование;
•    Класирането се извършва от Комисия, определена със Заповед на кмета на община Козлодуй.

Необходими документи за кандидатстване:
•    Заявление (по образец – Приложение № 1);
•    Копие от Диплома за средно образование;
•    Уверение от Учебен отдел на висшето учебно заведение, от което е видно, че студентът се е записал в професионални направления и по обявените специалности;
•    Заверено копие от студентска книжка, от което е виден успехът за предходната година (важи за студенти след завършен първи курс);
•    Удостоверение за постоянен адрес (издава се служебно);
•    Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки (издава се служебно), в което е указан броят на членовете на семейството и постоянният им адрес;
•    Удостоверения (служебни бележки), в които са указани доходите през предходните 12 (дванадесет) месеца на членовете на семейството или на кандидатстващия студент.

Брой студенти, за които ще се осигурява финансиране чрез стипендии:
•    1 студент: Област „Здравеопазване и спорт”, Направление „Здравни грижи”, Специалности: „Акушерка”, „Лекарски асистент” или „Медицинска сестра”;
•    1 студент: Област „Педагогически науки”, Направление „Педагогика”, Специалности: „Педагогика на обучението по математика и информатика”; „Педагогика на обучението по математика, информатика и информационни технологии”; „Педагогика на обучението по химия и физика” или „Педагогика на обучението по български език и чужд (английски) език”.

Подаване на документи:
В срок до 02.09.2022 г. (включително),  кандидатите могат да подават Заявление до кмета на общината по утвърден образец (Приложение № 1 към Правилника) с приложените към него документи на адрес: гр. Козлодуй, ул. „Христо Ботев” № 13, Община Козлодуй – Център за административно обслужване.

Допълнителна информация може да се получи всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа в сградата на общинска администрация гр. Козлодуй, бл. СМК, ет. 1, Дирекция „Хуманитарни дейности” или на телефон 0973/85 846.

Снимката е илюстративна.