Близо 400 нуждаещи се лица ще бъдат обхванати до края на календарната година в проект на местната администрация за предоставяне на патронажна грижа.

В обхвата на социалната услуга попадат – възрастни хора над 65-годишна възраст, хора със специални потребности, както и самотноживеещи родители.

На лицата ще бъдат закупувани и безплатно доставяни – стоки, хранителни продукти от първа необходимост и медикаменти /закупени със средства на потребителя/, както и ще се заплащат битови сметки и други административни услуги.

Към момента в проекта „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ са включени близо 250 лица от града и населените места на Враца, които ежедневно се обслужват от социални асистенти.

Проектът се финансира по ОП „Развитие на човешките ресурси“, като осигурените средства за Община Враца по процедура №BG05M9OP001-2.101 са в размер на 631 230 лв.