Местната администрация получи най-високата оценка „Работи в съответствие“, след извършена външна оценка на качеството на вътрешния одит при изразходване на публични средства.

Двумесечният анализ е извършен от независимия външен оценител – Ваня Милтенова, притежаваща международен сертификат за вътрешен одитор в публичния сектор. Методиката при извършване на оценката е съобразена с международни стандарти.

Мнението на експерта е, че в Община Враца има изградена изключително ефективна система за осъществяване на вътрешния одит, както и строг контрол при изразходването на публичните средства. В доклада се посочва, че основният фокус при планирането на разходите е насочен към теми, с висок обществен интерес.

В рамките на външната оценка са проведени срещи с кмета Калин Каменов, председателя на Общинския съвет – Румен Антов, както и с директори на общински предприятия и търговски дружества. Извършен е преглед и на одитни доклади, касаещи проверката на финансови документи.

Получената оценка за Община Враца е най-високата, съобразно тристепенната скала за оценяване. Според Ваня Милтенова, местната администрация е пример за добри практики за осъществяването на строг контрол при изразходването на публични средства.