Община Монтана стартира процедура за промяна предназначението на земеделска земя, за изграждане на депо за строителни отпадъци.

Теренът е 45 декара и се намира в землището на село Крапчене, до депото за твърди битови отпадъци и компостиращата инсталация за зелени и биоразградими отпадъци.

Земята е изцяло общинска и не се налагат отчуждителни процедури.

В момента строителните отпадъци, които се генерират в Монтана се съхраняват на временна площадка.

След изтичането на сроковете по необходимите процедури, общината ще може да кандидатства по ОП „Околна среда”, за изграждане на модерно депо за строителни отпадъци, където те да бъдат рециклирани и отново използвани.