Община Мездра подписа административен договор с Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на Проект „Създаване на местна инициативна група и подготовка на стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на община Мездра“.

Средствата са предоставени по процедура №BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Проектът цели да се подпомогне процеса на учредяване на Местна инициативан група (МИГ) – Мездра и подготовка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМП) за програмния период 2023-2027 г.

Бюджетът на проекта е 42 353 лв. без ДДС.

Планирани са следните проектни дейности:
• Учредяване на МИГ за кандидат местно партньорство, в което не участва МИГ,
• Популяризиране на подхода ВОМР и процеса на разработване на Стратегия за ВОМР,
• Обучение на местни лидери и заинтересовани страни,
• Проучвания и анализи на територията,
• Подготовка на Стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията,
• Координация на изпълнението на подготвителните дейности.

През следващите шест месеца предстои интензивна работа по организиране и провеждане на информационни срещи, обществени обсъждания, проучвания и анализи, подготовка на новата Стратегия за ВОМР и консултиране със заинтересованите страни от местната общност – общински администрации, бизнес от различни икономически сектори, неправителствен сектор.

Екипът на Община Мездра разчита на съдействие и активност от страна на гражданите, за да можем заедно да изготвим и успешно да изпълним една качествена Стратегия, съобразена изцяло с нуждите, възможностите и ресурсите на нашата територия!