Община Мездра напомня на данъчно задължените лица, че съгласно Закона за местните данъци и такси на 31 октомври 2023 г. изтича крайният срок за плащане на:

• Данък върху недвижимите имоти;
• Такса битови отпадъци;
• Данък върху превозните средства;
• Патентен данък.

Задълженията могат да бъдат платени по един от следните начини:
• безкасово по банков път Община Мездра се обслужва от Банка „ДСК“ – клон Мездра, IBAN BG95STSA93008425414500, BIC код STSABGSF, код на вид плащане:
44 14 00 – за патентен данък,
44 21 00 – за данък върху недвижимите имоти,
44 23 00 – за данък моторни превозни средства,
44 24 00 – за такса битови отпадъци.
• на касите на Община Мездра в Център за административно обслужване, включително чрез ПОС устройство,
• на касите на „Български пощи“,
• в офисите на „Изипей“ („EasyPay“) и „Фаст Пей“ („FastPay“),
• в „Обединена българска банка“ (ОББ),
• в Банка „ДСК“,
• в Кметствата на населените места.