Общинският съвет (ОбС) даде съгласие Община Мездра да кандидатства с проектно предложение по процедура BG-RRP-4.025 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“, финансирана по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България. Решението беше взето на януарската сесия на местния парламент.

Процедура BG-RRP-4.025 е продължение на вече проведената открита процедура за подбор на проектни предложения BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. В рамките на Покана 1 се дава възможност за финансиране на проектите, включени в списъка с резервни проектни предложения по процедура BGENERGY-2.001, при запазване в максимална степен на вида и обхвата на проектите, както и на очакваните индикатори, които те ще постигнат.

Проектът, с който Община Мездра ще кандидатства по настоящата процедура, предвижда обновяване на уличното осветление в гр. Мездра и в четири съставни села на общината – Моравица, Игнатица, Руска Бела и Дърманци. Крайният срок за кандидатстване е 30 януари.

На своето първо заседание за тази година ОбС прие Годишен отчет за 2022 г. на Програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на общината и Годишен план за действие през 2023 г. в изпълнение на Програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета през периода 2022-2025 г.

Приети бяха също Отчет за дейността на ОбС и на неговите комисии през второто полугодие на 2022 г., Отчет за дейността на „Екопроект“ ООД – Враца през четвъртото тримесечие на м. г. и Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2023 г.

ОбС реши месечните обезпечения и отчисления за тази година по чл. 60, ал. 2, т. 1 и т. 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците да останат по сметката на Община Мездра и да се използват за дофинансиране на разходите по План-сметката за 2023 г. за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, както и за закупуване на специализирана сметоизвозна техника.

Съветниците не дадоха съгласие да се открие процедура за издаване на разрешително на „Дионисомарбле България“ ЕООД за водовземане от язовир „Долна Кремена“ с цел задоволяване на промишлени нужди.
Местният парламент се разпореди с поземлен имот – частна общинска собственост в с. Игнатица и одобри Подробен устройствен план – Парцеларен план за изграждане на подземна кабелна линия и за изграждане на нов стоманорешетъчен стълб за присъединяване на Фотоволтаична електроцентрала в м. „Орница“ в землището на с. Върбешница.

Във връзка с подаден сигнал от Вихрен Михайлов от с. Лютиброд за „незаконосъобразно“, според подателя на сигнала, изсичане на 12 тополи в м. „Средно прадище“ в землището на селото, ОбС реши да бъде създадена временна комисия, която в срок до 15 февруари да извърши проверка на място и по документи, касаещи твърденията в сигнала.