Съвместно обучение на кметове, кметски наместници и специалисти „Административно обслужване на населението“ („АОН“) проведе Община Мездра.

Директорът на Дирекция „Местни приходи, ГРАО“ Пепа Христова инструктира присъстващите относно работата с програмния продукт „Матеус“ – единен софтуер за обработка на местни данъци и такси, разработен от „Информационно обслужване“ АД по поръчка на Министерството на финансите, който позволява лесно администриране и поддържане на регистър на гражданите, регистър и обработка на документи и декларации, задължения и плащания, осчетоводяване и отчетна дейност.

Христина Петкова, юрисконсулт „Правно-нормативно обслужване“, припомни на селските кметове какви са техните задължения във връзка с връчването на съобщения, призовки и съдебни книжа по реда на Административнопроцесуалния кодекс, Гражданско процесуалния кодекс, Наказателно-процесуалния кодекс и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Велислава Илиева, гл. експерт „Кабинет – координация ръководен персонал, Кметства, Общинска администрация и взаимодействие с Общински съвет и държавни институции“, направи разяснения относно предоставянето на административни услуги по Закона за нотариусите и нотариалната дейност и по Закона за гражданската регистрация.

Кметовете и кметските наместници бяха запознати със Заповед №125/ 02.03.2022 г. на кмета на общината, с която се задължават в определен срок да извършат инвентаризация в съответното населено място на животновъдните обекти „лично стопанство“ (тип „заден двор“) за отглеждане на селскостопански животни.

Кметът Иван Аспарухов и заместник-кметът „Стратегическо планиране, устройство на територията и инфраструктурни проекти“ инж. Николинка Кътовска дискутираха със селските кметове кои обекти ще бъдат включени в Инвестиционната програма от Бюдежет 2022 на Община Мездра.