Община Мездра, в качеството й на бенефициент, и Министерство на енергетиката подписаха Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на Проект № BG-RRP-4.025-0018 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на община Мездра“ по Процедура BG-RRP-4.025 за директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели за изпълнение на Инвестиция C4.13 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ (Покана 1), финансирана от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) на Република България.

Общият бюджет на проекта е 481 836.07 г., от които 401 530.07 лв. са осигурени чрез НПВУ и 80 306 лв. национално съфинансиране.

Проектът предвижда цялостно обновяване на уличното осветление в гр. Мездра и в четири съставни села на общината – Дърманци, Игнатица, Моравица и Руска Бела, с което ще се подобрят условията за живот на около 12 700-те жители на тези пет населени места.

461 976.07 лв. от предоставените средства са предназначени за реконструкция и модернизация на системите за външно изкуствено осветление в %-5е населени места. В това число: 346 761,32 лв. за гр. Мездра, 21 093,18 лв. за с. Дърманци, 35 876,39 лв. за с. Игнатица, 30 207,59 лв. за с. Моравица и 28 037,59 лв. за с. Руска Бела.

Мерките за енергийна ефективност, които ще бъдат внедрени, включват подмяна на старите и амортизирани осветители с 1 336 бр. LED светодиодни осветители за улично осветление и 449 бр. LED светодиодни осветители за парково осветление, както и изграждане на интелигентна система за управление на осветлението чрез доставка и монтаж на средства за измерване и контрол на потреблението на електрическа енергия.

Основната цел на проекта е да се повиши енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление, а неговите специфични цели:

• Подобряване качеството на уличното осветление и привеждането му в съответствие с нормите за осветеност;
• Намаляване на годишното потребление на електрическа енергия;
• Намаляване на годишните разходи за електрическа енергия;
• Намаляване на емисиите от парникови газове – еквивалентни емисии въглероден диоксид (СО2), свързани с използване на електрическа енергия;
• Намаляване на уличната престъпност;
• Справяне със социалната неравнопоставеност чрез обновление на райони в неизгодно положение;
• Намаляване на пътнотранспортните произшествия;
• Гарантиране на възможности за по-безопасно движение пеша и с велосипеди.

Крайният срок за изпълнение на проекта е 18 февруари 2025 г.

В момента Община Мездра подготвя документите за обявяване на обществена поръчка за определяне на изпълнител на рехабилитацията и модернизацията на системите за външно изкуствено осветление в 5-те населени места.