Кметът на община Мездра Иван Аспарухов отправи покана до ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 44-ото Народно събрание, до коалиции, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, както и до други партии и коалиции, които не са парламентарно представени, за участие в консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии (СИК) в община Мездра на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Консултациите ще се проведат на 22 февруари 2021 г. (понеделник) от 11:00 часа в кабинета на кмета на община Мездра в сградата на Общинска администрация – Мездра (ул. „Христо Ботев“ №27, ет. 2, стая 204), при спазване на противоепидемичните мерки, определени от Министъра на здравеопазването.

Съгласно Решение №2062-НС/ 16.02.2021 г. на Централната избирателна комисия, при консултациите участващите партии и коалиции представят:

  • Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

– наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

– имената и ЕГН на предложените лица;

– длъжността в комисията, за която се предлагат;

– образование, специалност;

– телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.;

  • Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 14.01.2021 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията.;
  • Когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно.;
  • Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на Районна избирателна комисия – Враца. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.

С пълния текст на поканата за провеждане на консултации за сформиране на съставите на секционните избирателни комисии може да се запознаете на официалната интернет страница на Община Мездра: https://www.mezdra.bg/, в секцията „Парламентарни избори 2021“.