Във връзка с изпълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Мездра (приета с Решение №43 от 30.01.2020 г. на Общински съвет – Мездра), Община Мездра напомня на лицата, които извършват търговска дейност в търговски обекти, производствени и стопански сгради, здравни и социални сгради, заведения за хранене и развлечения, комунални обекти и обекти за други услуги, хотели, къщи за гости, че съгласно изискванията на чл. 24, ал.1 от горепосочената Наредба са длъжни да събират разделно отпадъците от хартия и картон и да ги предават на лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

За целта е необходимо да предприемете необходимите действия за разделно събиране на генерираните от съответния обект отпадъци от опаковки, обозначени с маркировка за разделно събиране и за предаването им на Общинско предприятие „Чистота“, което притежава регистрационен документ по ЗУО.

Ваш ангажимент е да предадете отпадъците във вид, удобен за товарене и транспортиране, като същите бъдат:
• нагънати и завързани с връзка кашони и хартия;
• компактно събрани, оставени и съхранявани на сухо и достъпно място;
• да не съдържат замърсявания с био и нерициклируеми отпадъци.

Заявки за извозване на хартиени и картонени отпадъци се приемат на тел. 0894 308 075, Десислава Георгиева – началник сектор „Комунална дейност“ в ОбП „Чистота“.

Глобата за физически лица, които не спазват разпоредбите за разделно събиране на отпадъците от хартия и картон, е от 100 до 500 лв., а за еднолични търговци и юридически лица – от 500 до 1000 лв. При повторно нарушение глобата се налага в двоен размер.

Община Мездра разчита на Вашето коректно отношение и ангажираност заедно да се справим с проблемите, свързани с поддържане на чистотата около контейнерите за битови отпадъци!