Община Мездра напомня на жителите на общината, че разделното събиране на отпадъците е от полза за всички!

• Открито за отпадъците:
* Общината не заплаща за обслужването на цветните контейнери;
* Не е вярно, че един камион събира отпадъка от всички контейнери;
* Разделното събиране намалява разходите за депониране.
• Защо да разделяме отпадъците?

Краткият отговор е: защото спестяваме природни ресурси, намаляваме депонираните отпадъци и разходите за тях, пестим енергия и намаляваме замърсяването. Част от отпадъците могат да бъдат рециклирани и използвани отново. Те са ценен ресурс.

Разделянето на отпадъците при източника на образуване, т. е. още вкъщи, е от изключително значение за по-нататъшния процес на рециклиране. Ако отпадъците се разделят в домакинствата и се изхвърлят в съдовете за разделно събиране, те няма да смесят с битовите отпадъци и ще стигнат до инсталациите за сепариране незамърсени и годни за рециклиране.

Разделянето при източника на образуване предотвратява замърсяването на рециклируемите отпадъци и позволява по-нататъшното им влагане в производството на по-широк кръг продукти, с по-високо качество.

• Кой извършва разделното събиране?
Системата за разделно събиране на отпадъците на територията на община Мездра съществува от 2007 г. За целта Община Мездра е сключила договор с организацията за оползотворяване на отпадъци от опаковки „ЕКОПАК България“ АД. Общината предоставя правото, а дружеството приема да организира система за разделно събиране, транспортиране, временно съхранение, сортиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки на домакинствата, търговски, производствени и административни обекти като прилага Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

„ЕКОПАК България“ АД организира целия процес от разделното събиране на отпадъците от опаковки до тяхното рециклиране. Дружеството организира и управлява системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки в 87 общини за повече от 2 000 000 жители. За изпълнение на дейностите по събиране, транспортиране, сепариране и рециклиране на отпадъците от опаковки „ЕКОПАК България“ АД работи с предприятия, притежаващи необходимите разрешителни и регистрационни документи.

• Какви и колко контейнери са поставени в община Мездра?
Системата за разделно събиране на община Мездра се състои от съдове тип „Иглу“ с жълт цвят, предназначени за събиране на отпадъци от пластмаса и метали, син цвят – за събиране на отпадъчна хартия и картон, и съдове със зелен цвят, предназначени за събиране на стъклен амбалаж.
Схемата с местата за разполагането им е съгласувана с Община Мездра. Броят на необходимите контейнери за рециклиране се определя според регламентирания в действащото законодателство обем на брой живущи в населеното място.

На територията на гр. Мездра и на селата Ребърково, Лютиброд и Зверино са разположени общо 120 контейнера за разделно събиране, с които е осигурен обем от 4500 литра на всеки 350 жители.

• Колко плаща Община Мездра за разделното събиране?
Нула. Организацията за оползотворяване изпълнява целия процес по събиране на тези отпадъци за своя сметка. Това изрично е записано в договора с нея.

Гражданите имат и допълнителна финансова полза да изхвърлят повече отпадъци разделно. Колкото по-малко отпадъци се изпратят към регионалното депо, толкова по-ниски разходи за третирането им ще трябва да се платят.

Цялото съдържание от металните и пластмасови контейнери за смесен битов отпадък се транспортира до Регионалното депо за твърди битови отпадъци на общините Враца и Мездра край с. Косталево. За всеки тон се заплаща такса за обработването му в депото. Там отпадъкът също преминава през сепариране, с цел отделяне на годния за рециклиране и термично оползотворяване отпадък, а остатъкът се депонира.

С други думи, ако рециклируемите материали бъдат изхвърлени в цветните контейнери, ще намалее общото количество в металните и пластмасовите контейнери, а оттам и разходите за операции по тях в депото. А тези разходи са част от калкулацията за такса „Битови отпадъци“.

• Колко често се обслужват съдовете за разделно събиране?
Събирането на отпадъците от фирмата изпълнител се извършва по предварително одобрен от Община Мездра график за извозване, както е регламентирано в Закона за управление на отпадъците.
Съдовете за разделно събиране се обслужват при следната честота:
* жълти и сини – веднъж месечно;
* зелени – веднъж годишно и при запълване на не по-малко от 75 % от капацитета на съдовете.

Гражданите могат да подават сигнали в Общината за всякакви нарушения като например препълнени или липсващи контейнери.

• Къде отиват изхвърлените в цветните контейнери отпадъци?
В крайна сметка камионите извозват събрания отпадък до сепарираща инсталация, където рециклируемите отпадъци се сортират по вид. След това се доставят до заводите за рециклиране, където се преработват в суровини за нови изделия.

Остатъкът след сепарирането, който не е годен за рециклиране, се извозва отново до Регионалното депо за твърди битови отпадъци, където се депонира.

Цената за депониране се заплаща от Община Мездра.

• Рециклирането ли е най-доброто решение?
Рециклирането е важно, но още по-важно е да създаваме по-малко отпадък. Това е свързано с навиците ни на отговорни потребители, които внимават какво количество стоки купуват, как са опаковани тези стоки и т. н.

Рециклирането идва като краен вариант, а алтернативата отпадъкът да попадне на сметище или сред природата би трябвало изобщо да не съществува.

• За финал – няколко важни съвета:
В цветните контейнери изхвърляйте само отпадъци от опаковки и такива, които имат знак за рециклиране!

Не изхвърляйте отпадъци, които могат да предизвикат пожар!

Не драскайте и не чупете контейнерите!

Само с взаимни усилия можем да постигнем желания резултат и да живеем в чиста градска среда!