Община Мездра, с подкрепата на Съюза на българските писатели и на Туристически комплекс „Дядо Йоцо гледа”, обявява XII Национален литературен конкурс за разказ „Дядо Йоцо гледа” на тема: „Миналото, настоящето и бъдещето на нашата Родина”. 

Регламент на конкурса:

• Конкурсът е анонимен. 

• Право на участие в него има всеки български гражданин, навършил 18 години, чийто текст отговаря на условието за анонимност – неподписан ръкопис на разказ в 3 (три) екземпляра. 

• Всеки автор може да участва с един разказ (формат – до 5 страници А4, шрифт Times New Roman, размер на шрифта 14). 

• Текстът, заедно с приложено към него запечатано малко пликче, което съдържа данните за автора, се изпращат в голям пощенски плик, върху който също не са отбелязани имената на автора. 

• Разказите се изпращат до 31 май 2023 г. на адрес: гр. Мездра 3100, област Враца, Община Мездра, ул. „Христо Ботев” №27, стая 304, за Националния литературен конкурс „Дядо Йоцо гледа”. 

• Текстове, несъобразени с темата или с жанровите и техническите изисквания на конкурса, отпадат от класирането. 

• Автори, които са класирани в предишни издания на конкурса, няма да бъдат награждавани. 

• Отчитането на конкурса ще стане на 24 юни 2023 г. 

• Ще бъдат връчени следните награди, осигурени от Община Мездра: І награда – 800 лв., ІІ награда – 600 лв., III награда – 400 лв., поощрение – 200 лв.