В началото на март Върховният касационен съд на Република България отхвърли жалбата на Ивайло Иванов, някогашен кмет на с. Бутан, против решение на Врачански окръжен съд от м. юни 2021 г., с което се потвърждава решение № 260139 от 22.06.2021 г. на Районен съд – Козлодуй.

Г-н Иванов е осъден да заплати на Община Козлодуй сумата от 39 133.31 лв., от които 27 927.36 лв. – имуществена отговорност за парични вреди на бюджета на Кметство Бутан, и 11 205.95 лв. – законна лихва по чл. 26 от Закона за държавната финансова инспекция (ЗДФИ), считано от датата на съставяне на акта за начет, 11.10.2019 г., ведно със законната лихва и присъдени разноски.

Цитираният Акт за начет е съставен във връзка с дейността на Ивайло Иванов по управление и разпореждане с публични средства в периода 01.05.2013 г. – 31.12.2016 г., в качеството му на кмет на Кметство Бутан, и е вследствие на извършена финансова инспекция на Кметство Бутан от Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ).

Финансовата инспекция е приела, че Ивайло Иванов е причинил вреда и се е възползвал от служебното си положение. Актът за начет е подкрепен с писмени доказателства.

В Решението на съда е посочено становището, че г-н Иванов трябва да понесе пълна имуществена отговорност по реда на начетното производство по ЗДФИ за вреди, които са причинени противоправно и са пряка и непосредствена последица от поведението на виновното лице.

Определението на Върховния касационен съд е окончателно и не подлежи на обжалване.